Privacyverklaring Bike Repair Eindhoven AVG


Bike Repair Eindhoven, gevestigd aan Tarwelaan 64 5632 KG Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:

www.bikerepaireindhoven.nl
Tarwelaan 64
5632 KG Eindhoven
06-42336536

Ronald Kuik is de Functionaris Gegevensbescherming van Bike Repair Eindhoven. Hij/zij is te bereiken via bikerepaireindhoven@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bike Repair Eindhoven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bikerepaireindhoven@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bike Repair Eindhoven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Bike Repair Eindhoven neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bike Repair Eindhoven) tussen zit. Bike Repair Eindhoven gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 2 static voorraadbeheer en facturatie, dit systeem wordt gebruikt om de voorraad bij te houden van Bike Repair Eindhoven, daaraan gekoppeld zit een Epos kassa systeem waaruit de facturatie gedaan zal worden. Dit zal geen gevolgen voor U als klant en uw gegevens hebben daar er alleen gemachtigde medewerkers gebruik van zullen maken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bike Repair Eindhoven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Personalia > Adres > Enzovoort > De bewaartermijn die wij hanteren is 10 jaar. Al deze genoemde categorieën gebruiken wij om U beter van dienst te kunnen zijn, en te kunnen bijhouden wat er door ons aan uw fiets is gerepareerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bike Repair Eindhoven verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bike Repair Eindhoven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bike Repair Eindhoven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bikerepaireindhoven@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bike Repair Eindhoven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bike Repair Eindhoven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bikerepaireindhoven@gmail.com.

Verwerkingsregister

Welke gegevens verzamelen we? Van wie? Doel Wie heeft toegang tot de gegevens? Waar bewaren we ze? Bewaartermijn
Voornaam, achternaam, telefoonnummer, factuurbedragen, uitgevoerde reparaties Klanten Facturatie Ronald Kuik (eigenaar) Vaste PC 10 jaar
Factuurbedragen, bedrijfsnaam, adres, BTW nummer. Leveranciers In en uitgaande facturenadministratie Ronald Kuik (eigenaar), C.A.M v/d Good (boekhoudster) Vaste PC, laptop boekhoudster 10 jaar