© Bike Repair Eindhoven Tarwelaan 64 5632 KG Eindhoven KvK: 68429274 BTW nummer: NL001413124B15
Bike Repair Eindhoven
Artikel 4 overmacht Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enig verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan [object object], dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdracht gever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 5 Betaling en incassokosten Betaling dienst steeds te geschieden contant of via pin of via factuur na 14 dagen, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren. Indiende opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigd bedrag. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep doet toekomt op afdeling 6.5.3 ( de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW ) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. de buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens rapport voorwerk II. Indien de opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. de eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. de opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Art. 6 Garantie 1. De leverancier hanteert de garantievoorwaarden zoals die door de fabrikant zijn opgesteld. 2. Indien wederpartij een consument is geldt voor wat betreft de garantie hetgeen bepaald is met betrekking tot garanties voor consumptiegoederen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zoals dit is gewijzigd bij het op 1 mei 2003 in werking getreden wetsvoorstel 27809. 3. Wederpartij is verplicht op straffe van verval van de garantieverplichting van leverancier een geconstateerd gebrek terstond na de ontdekking bij aangetekend schrijven ter kennis van leverancier te brengen. Wederpartij is verplicht een gebrekkig onderdeel te bewaren en voor zover leverancier zulks verlangt, het betrokken onderdeel vrachtvrij aan leverancier terug te zenden. Zaken of onderdelen daarvan, die in gevolge van een reparatie opdracht worden vervangen, worden daardoor het eigendom van leverancier. 4. De garantieverplichting van leverancier vervalt, indien wederpartij, de zaken ondeskundig of onzorgvuldig hebben behandeld; indien wederpartij de zaken voor andere dan de normale doeleinden waarvoor de zaken zijn bestemd heeft aangewend of indien de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier herstellingen of veranderingen door anderen dan leverancier heeft laten verrichten. De wederpartij heeft geen recht op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waarop de leverancier geen invloed kan uitoefenen. 5. De garantieverplichting van leverancier vervalt indien wederpartij niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet. Wederpartij heeft niet het recht betaling te weigeren of grond dat leverancier haar garantieverplichting nog niet of niet volledig is nagekomen. 6. In geval leverancier haar garantieverplichting niet nakomt is haar aansprakelijkheid beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, doch eerst nadat de wederpartij leverancier schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn heeft gesteld waarbinnen leverancier alsnog haar garantieverplichting zal kunnen voldoen.

Algemene

voorwaarden deel 2

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum,onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver-of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.