Bike Repair Eindhoven
© Bike Repair Eindhoven Tarwelaan 64 5632 KG Eindhoven KvK: 68429274
Bike Repair Eindhoven, gevestigd aan: Tarwelaan 64 5632 KG Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.bikerepaireindhoven.nl Tarwelaan 64 5632 KG te Eindhoven telefoonnummer 0642336536 Ronald Kuik is de functionaris gegevensbescherming van Bike Repair Eindhoven hij is te bereiken via bikerepaireindhoven@gmail.com Persoonsgegevens die wij verwerken: Bike Repair Eindhoven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoeken die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons op via bikerepaireindhoven@gmail.com, wij verwijderen dan de informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. - Het afhandelen van uw betaling. - Het repareren van uw fiets. - Bike Repair verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de inkoop/verkoop van goederen. Geautomatiseerde besluitvorming Bike Repair Eindhoven neemt geen op basis van geatomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die ( aanzienlijke ) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van BIke Repair Eindhoven ) tussen zit. Bike Repair Eindhoven gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen; Cyclesoftware, dit systeem wordt gebruikt om de voorraad bij te houden met daaraan gekoppeld een kassasysteem waaruit de facturatie wordt gedaan. Dit zal geen gevolgen voor u als klant en uw gegevens hebben daar er alleen gemachtigde medewerkers gebruik van zullen maken. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren Bike Repair Eindhoven bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende ( categorieen) van persoonsgegevens:(catergorie) persoonsgegevens>Personalia > Adres> enzovoort> De bewaartermijn die wij hanteren is 10 jaar. Al deze genoemde categorieen gebruiken wij om u beter van dienst te kunnen zijn, en te kunnen bijhouden wat er door ons aan uw fiets is gerepareerd. Delen van persoonsgegevens met derden Bike Repair Eindhoven verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Bike Repair Eindhoven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien,aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien,te corrigeren of te verwijderen. daarnaast heeft u het recht om eventuelen toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bike Repair Eindhoven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,correctie,verwijdering,gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bikerepaireindhoven@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort ) paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bike Repair Eindhoven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoongegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen Bike Repair Eindhoven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,onbevoegde toegang, ongewenste openbaarheid en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bikerepaireindhoven@gmail.com