Bike Repair Eindhoven
© Bike Repair Eindhoven Tarwelaan 64 5632 KG Eindhoven KvK: 68429274
Artikel 7 Aansprakelijkheid Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welk aard ook, ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomende geval. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,gederfde winst,gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten. Artikel 8 Vrijwaring De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak van andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever. Art. 9 Ontbinding door leverancier 1. Indien wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor haar uit deze of enig andere met haar gesloten overeenkomst voortvloeit, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is leverancier te hare keuze gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst schriftelijk te beëindigen dan wel haar verplichtingen uit de overeenkomst met wederpartij op te schorten, zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins is gehouden. 2. Wanneer wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft verkregen of op enigerlei andere wijze buiten staat raakt haar financiële en/of andere verplichtingen na te komen wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te ontbinden. 3. In een geval als bedoeld in de voorafgaande leden heeft leverancier steeds het recht om terstond volledige betaling te vorderen van hetgeen wederpartij op grond van de overeenkomst verschuldigd is geworden; wederpartij is tevens verplicht de schade die leverancier lijdt te vergoeden waarin mede wordt begrepen de gederfde winst, rente en kosten. 4. Het in de voorafgaande leden bepaalde, laat onverlet de overige rechten van leverancier ter zaken van toerekenbare tekortkoming van de wederpartij elders bij deze voorwaarden bepaald. Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Artikel 11 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website: www.bikerepaireindhoven.nl De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.