Bike Repair Eindhoven
© Bike Repair Eindhoven Tarwelaan 64 5632 KG Eindhoven KvK: 68429274
Artikel 4 overmacht Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enig verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan [object object], dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdracht gever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 5 Betaling en incassokosten Betaling dienst steeds te geschieden contant of via pin of via factuur na 14 dagen, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren. Indiende opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigd bedrag. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep doet toekomt op afdeling 6.5.3 ( de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW ) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. de buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens rapport voorwerk II. Indien de opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. de eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. de opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Art. 6 Garantie 1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van drie maanden na aankoop / aflevering van de tweewieler. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten. Aan een koper die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf komen voornoemde wettelijke rechten (waaronder het recht dat de tweewieler bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt (zie boek 7 BW) niet toe. 2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als ook het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik, niet zijnde gebruik in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper. 3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale, gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik of reparaties, die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven. 4. De garantieverplichting van leverancier vervalt, indien wederpartij, de zaken ondeskundig of onzorgvuldig hebben behandeld; indien wederpartij de zaken voor andere dan de normale doeleinden waarvoor de zaken zijn bestemd heeft aangewend of indien de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier herstellingen of veranderingen door anderen dan leverancier heeft laten verrichten. De wederpartij heeft geen recht op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waarop de leverancier geen invloed kan uitoefenen. 5. Koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de reparateur erkend rijwielbedrijf te zijn. De kosten van elders uitgevoerde reparaties worden vergoed tegen het in het bedrijf van verkoper geldende prijspeil. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten. 6. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het ontbreken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan. 7. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, ketting en tandwielen, remblokken en voeringen, zadels en lampen alsmede veranderingen die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.