Bike Repair Eindhoven
© Bike Repair Eindhoven Tarwelaan 64 5632 KG Eindhoven KvK: 68429274
Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en overeenkomst tussen Bike Repair Eindhoven, hierna te noemen “opdrachtnemer”en een klant/opdrachtgever/gebruiker waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. “de onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van opdrachtnemer en zijn directie. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepalingen in acht worden genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerder bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Artikel 2 Offertes/aanbiedingen Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaardingstermijn is gesteld, Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld,vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend-en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding ( al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Art. 3 Eigendomsvoorbehoud De door leverancier geleverde zaken blijven haar eigendom totdat wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met de leverancier gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: 1. de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf; 2. de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door de leverancier verrichte of te verrichten diensten; 3. eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) koopovereenkomst(en), die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen daaronder begrepen. 4. Door leverancier afgeleverde zaken, die krachtens het bepaalde in lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen, tenzij leverancier desgevraagd uitdrukkelijk toestemming daartoe heeft verleend. 5. Indien derden een beperkt recht op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden leverancier schriftelijk op de hoogte te stellen.